fbpx

Lidmaatschap
Het lidmaatschap van JJ’s Combifit Driel gaat in met ingang van de datum van inschrijving en blijft gehandhaafd
tot en met de datum van opzegging overeenkomstig het opzegreglement.

Opzegging lidmaatschap
Als opzegtermijn geldt een periode van 1 maand vanaf verlopen jaar of 3 maanden lidmaatschap, tellend
vanaf de inschrijfdatum. Het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk worden beëindigd. U kunt dit doen
d.m.v. het invullen en ondertekenen van het opzegformulier. Een afschrift of kopie hiervan is uw bewijs van
opzegging. Alleen op deze wijze is opzegging mogelijk! Met nadruk wijzen wij u erop dat op deze regel geen uitzonderingen kunnen worden gemaakt.

Lidmaatschapscontributie

 1. Zie bijgaande tarievenlijst. Gedurende de looptijd van het lidmaatschap bestaat de verplichting het lesgeld volgens de geldende tarievenlijst te voldoen. Over niet gevolgde lessen wordt geen restitutie verleend. JJ’s Combifit Driel heeft het recht om jaarlijks een contributieverhoging toe te passen.
 2. Het is alleen mogelijk via een automatische machtiging te betalen. Wilt u zelf de betaling ter hand nemen dan wordt een bedrag van €1,10 per betaling in rekening gebracht. Verzuim
  a. Voor verzuim door ziekte wordt nooit restitutie van contributie verleend. U wordt altijd in de gelegenheid gesteld gedurende het lidmaatschap een vervangende activiteit te volgen (bijvoorbeeld smallgroup training). Bij ernstige of langdurige ziekteproblemen beslist de bedrijfs-
  leiding of de contributie tijdelijk wordt stopgezet, echter over de eerste maand na aanmelding blijft u altijd lesgeld verschuldigd.
  b. Alleen afgemelde lessen mogen in overleg met de bedrijfsleiding ingehaald worden (bijvoorbeeld bij
  vakantie of ziekte).


  Diversen

 3. Het deelnemen aan de lessen geschiedt onder eigen verantwoordelijkheid. Bij twijfel aan uw gezondheid wordt u dringend geadviseerd overleg te plegen met uw huisarts.
  b. wetenswaardigheden met betrekking tot de deelnemer die van wezenlijk belang zijn, dienen zo spoedig mogelijk aan de leiding te worden doorgegeven.
  c. De leiding van de van JJ’s Combifit Driel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan, of zoekraken van eigendommen.
  d. De persoonlijke gegevens van de leden zijn strikt vertrouwelijk en worden uitsluitend voor administratieve doeleinden van JJ’s Combifit Driel gebruikt. Deze gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.
  e. voor de uitgebreide algemene voorwaarden verwijzen wij u naar onze website.

DIRECT CONTACT

Bel: 06-21335717
Mail: info@jjscombifitdriel.nl

ONZE LOCATIE

Hofplein 1
6665 DH Driel

© 2019 – Website made by ERTVELDT